Процедура на договаряне без обявление с предмет:

Изпълнение на сроително-монтажни работи по проект: „Зелени, достъпни и активни пешеходни зони” – допълнително възникнали СМР

Решение за откриване на процедурата
[ Дата на публикуване: 06 октомври 2014 г., 17:16:48, размер на файла: 154.77kB ]
Покана и приложения
[ Дата на публикуване: 06 октомври 2014 г., 17:17:11, размер на файла: 234.17kB ]
Доклад от комисията
[ Дата на публикуване: 09 октомври 2014 г., 13:30:00, размер на файла: 141.47kB ]
Решение за определяне на изпълнител
[ Дата на публикуване: 09 октомври 2014 г., 13:32:05, размер на файла: 25.17kB ]
Информация за сключен договор
[ Дата на публикуване: 22 октомври 2014 г., 11:47:18, размер на файла: 242.36kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 07 ноември 2014 г., 09:23:28, размер на файла: 528.71kB ]

Становище за осъществен предварителен контрол по чл. 19. ал. 2, т. 24 от ЗОП

Информация за изпълнението на договора
[ Дата на публикуване: 19 февруари 2018 г., 16:09:48, размер на файла: 141.47kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата е публикувано на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2014-0028

Достъпност