Процедура на договаряне без обявление с предмет:

Изпълнение на сроително-монтажни работи по проект: „Зелени, достъпни и активни пешеходни зони“ – допълнително възникнали СМР на подобект „Бул. „Цар Освободител” от кръстовището с бул. „Цар Симеон” до връзката с ул. „Великокняжевска

Решение за откриване на процедурата
[ Дата на публикуване: 04 декември 2014 г., 16:50:05, размер на файла: 165.94kB ]
Покана и приложения
[ Дата на публикуване: 04 декември 2014 г., 16:50:05, размер на файла: 181.95kB ]
Доклад от комисията
[ Дата на публикуване: 05 декември 2014 г., 17:25:52, размер на файла: 149.67kB ]
Решение за определяне на изпълнител
[ Дата на публикуване: 05 декември 2014 г., 17:23:37, размер на файла: 25.87kB ]
Информация за сключен договор
[ Дата на публикуване: 23 декември 2014 г., 16:58:55, размер на файла: 192.39kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 13 януари 2015 г., 16:28:12, размер на файла: 505.86kB ]
Становище за осъществен предварителен контрол по чл. 19. ал. 2, т. 24 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 16 януари 2015 г., 11:28:26, размер на файла: 86.00kB ]Информация за изпълнението на договора
[ Дата на публикуване: 20 февруари 2018 г., 16:56:16, размер на файла: 141.45kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата е публикувано на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2014-0030

Достъпност