Процедура на договаряне без обявление с предмет:

Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект:

Решение за откриване на процедурата
[ Дата на публикуване: 04 декември 2014 г., 16:57:22, размер на файла: 152.62kB ]
Покана и приложения
[ Дата на публикуване: 04 декември 2014 г., 16:57:22, размер на файла: 153.87kB ]
Доклад от комисията
[ Дата на публикуване: 05 декември 2014 г., 17:29:44, размер на файла: 148.12kB ]
Решение за определяне на изпълнител
[ Дата на публикуване: 05 декември 2014 г., 17:31:58, размер на файла: 22.76kB ]
Информация за сключен договор
[ Дата на публикуване: 23 декември 2014 г., 16:58:22, размер на файла: 188.43kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 14 януари 2015 г., 08:46:00, размер на файла: 460.73kB ]

Становище за осъществен предварителен контрол по чл. 19. ал. 2, т. 24 от ЗОП

Информация за изпълнението на договора
[ Дата на публикуване: 20 февруари 2018 г., 16:54:40, размер на файла: 142.48kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата е публикувано на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2014-0029

Достъпност