Процедура на договаряне без обявление с предмет:

„СНАВР за овладяване бедствено положение по поречието на река Асеновска, гр. Сливен, Община Сливен”, по четири обособени позиции

Решение за откриване на процедурата
[ Дата на публикуване: 24 февруари 2015 г., 18:05:46, размер на файла: 197.63kB ]

Доказателства към решението за откриване на процедурат
[ Дата на публикуване: 24 февруари 2015 г., 18:05:50, размер на файла: 3.35MB ]

Становище за осъществен предварителен контрол по чл. 19. ал. 2, т. 24 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 24 март 2015 г., 13:48:41, размер на файла: 29.11kB ]

Договор - по обособена позиция 1
[ Дата на публикуване: 07 април 2015 г., 14:31:46, размер на файла: 79.31kB ]

Договор - по обособена позиция 2
[ Дата на публикуване: 07 април 2015 г., 14:35:24, размер на файла: 77.38kB ]

Договор - по обособена позиция 3
[ Дата на публикуване: 07 април 2015 г., 14:35:28, размер на файла: 76.51kB ]

Договор - по обособена позиция 4
[ Дата на публикуване: 07 април 2015 г., 14:35:31, размер на файла: 77.75kB ]

Информация за сключен договор
[ Дата на публикуване: 07 април 2015 г., 14:35:36, размер на файла: 216.48kB ]

Информация за изпълнението на договора
[ Дата на публикуване: 31 януари 2019 г., 15:39:42, размер на файла: 142.70kB ]

Информация за изпълнението на договора - обособена позиция 1
[ Дата на публикуване: 28 юни 2019 г., 13:59:26, размер на файла: 145.95kB ]

Информация за изпълнението на договора - обособена позиция 2
[ Дата на публикуване: 28 юни 2019 г., 13:59:30, размер на файла: 146.68kB ]

Информация за изпълнението на договора - обособена позиция 4
[ Дата на публикуване: 28 юни 2019 г., 13:59:31, размер на файла: 146.80kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата е публикувано на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2015-0001

Достъпност