Процедура на договаряне без обявление с предмет:

Доставка чрез Софийска стокова борса на гориво за отопление за бюджетните заведения на територията на Община Сливен

Решение за откриване на процедурата
[ Дата на публикуване: 25 февруари 2015 г., 19:28:43, размер на файла: 148.08kB ]
Информация за сключен договор
[ Дата на публикуване: 19 март 2015 г., 16:02:11, размер на файла: 191.32kB ]
Договор
[ Дата на публикуване: 19 март 2015 г., 16:02:48, размер на файла: 194.99kB ]
Информация за изпълнението на договора
[ Дата на публикуване: 04 май 2018 г., 15:54:13, размер на файла: 141.19kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата е публикувано на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2015-0002

Достъпност