Процедура на договаряне без обявление с предмет:

Техническа помощ (експертни и консултанстски услуги) на проект: „Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен”

Решение за откриване на процедурата
[ Дата на публикуване: 31 март 2015 г., 10:11:41, размер на файла: 184.92kB ]
Доказателства към решението за откриване на процедурата
[ Дата на публикуване: 31 март 2015 г., 10:12:21, размер на файла: 109.99kB ]
Покана за участие в процедура на договаряне без обявление
[ Дата на публикуване: 31 март 2015 г., 10:12:28, размер на файла: 279.00kB ]
Доклад от комисията
[ Дата на публикуване: 20 април 2015 г., 17:00:49, размер на файла: 59.79kB ]
Решение за определяне на изпълнител
[ Дата на публикуване: 20 април 2015 г., 17:01:54, размер на файла: 128.46kB ]
Информация за сключен договор
[ Дата на публикуване: 27 май 2015 г., 13:18:28, размер на файла: 213.93kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 27 май 2015 г., 13:18:37, размер на файла: 291.96kB ]
Становище за осъществен предварителен контрол по чл. 19. ал. 2, т. 24 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 27 май 2015 г., 13:18:24, размер на файла: 87.00kB ]
Информация за приключен договор
[ Дата на публикуване: 18 ноември 2015 г., 10:16:11, размер на файла: 124.64kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата е публикувано на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2015-0004

Достъпност