Процедура на договаряне без обявление с предмет:

„Изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на вътрешна водопроводната мрежа и разширение и реконструкция на канализационната мрежа на гр. Сливен” в рамките на проект: „Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен” – допълнително възникнали СМР - Реконструкция на канализацията на гр. Сливен, Подобект: Главен колектор I от РШ40 до РШ66, Главен колектор IV, от РШ30 до Дъждопреливник IV-5, Профил 266, Профил 270, преминаване през река Асеновска на колектор ф500”

Решение за откриване на процедурата
[ Дата на публикуване: 15 май 2015 г., 18:00:52, размер на файла: 209.29kB ]
Покана за участие в процедура на договаряне без обявление
[ Дата на публикуване: 15 май 2015 г., 18:04:13, размер на файла: 95.40kB ]
Приложение № 1 - Количествена сметка
[ Дата на публикуване: 15 май 2015 г., 18:01:40, размер на файла: 128.72kB ]
Приложение № 2 - Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 15 май 2015 г., 18:01:43, размер на файла: 56.60kB ]
Приложение № 3 - Оферта
[ Дата на публикуване: 15 май 2015 г., 18:01:44, размер на файла: 50.11kB ]
Приложение № 3.1 - Количествено–стойностна сметка
[ Дата на публикуване: 15 май 2015 г., 18:01:46, размер на файла: 145.00kB ]
Доклад от комисията
[ Дата на публикуване: 02 юни 2015 г., 15:52:39, размер на файла: 95.67kB ]
Решение за определяне на изпълнител
[ Дата на публикуване: 02 юни 2015 г., 15:53:21, размер на файла: 132.41kB ]
Становище за осъществен предварителен контрол по чл. 19. ал. 2, т. 24 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 18 юни 2015 г., 14:33:29, размер на файла: 139.00kB ]
Информация за сключен договор
[ Дата на публикуване: 07 август 2015 г., 13:39:44, размер на файла: 238.49kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 10 август 2015 г., 14:24:26, размер на файла: 1.42MB ]
Обявление за изменение
[ Дата на публикуване: 01 юни 2016 г., 16:28:24, размер на файла: 180.30kB ]
Допълнително споразумение
[ Дата на публикуване: 01 юни 2016 г., 16:28:36, размер на файла: 118.42kB ]
Допълнително споразумение
[ Дата на публикуване: 01 септември 2020 г., 10:44:07, размер на файла: 127.36kB ]
Информация за изпълнението на договора
[ Дата на публикуване: 10 септември 2020 г., 16:30:57, размер на файла: 153.23kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата е публикувано на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2015-0005

Достъпност