Процедура на договаряне без обявление с предмет:

„Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект „Площад „Хаджи Димитър” - запад” – допълнителен обект по проект BG161PO001/1.4-09/2012/001 „Зелени, достъпни и активни пешеходни зони”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

Решение за откриване на процедурата
[ Дата на публикуване: 09 юни 2015 г., 14:19:59, размер на файла: 158.36kB ]
Покана и приложения
[ Дата на публикуване: 09 юни 2015 г., 14:20:01, размер на файла: 214.39kB ]
Становище по чл. 19. ал. 2, т. 24 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 15 юни 2015 г., 08:57:20, размер на файла: 60.50kB ]
Доклад от комисията
[ Дата на публикуване: 26 юни 2015 г., 16:48:20, размер на файла: 86.33kB ]
Решение за определяне на изпълнител
[ Дата на публикуване: 26 юни 2015 г., 16:48:30, размер на файла: 132.19kB ]
Информация за сключен договор
[ Дата на публикуване: 25 септември 2015 г., 17:53:38, размер на файла: 191.26kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 25 септември 2015 г., 17:56:16, размер на файла: 296.54kB ]
Информация за приключен договор
[ Дата на публикуване: 08 декември 2015 г., 16:07:20, размер на файла: 127.63kB ]
Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 10 декември 2015 г., 15:09:07, размер на файла: 29.31kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата е публикувано на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2015-0008

Достъпност