Процедура на договаряне без обявление с предмет:

Доставка на учебни помагала за безвъзмездно ползване през учебната 2015/2016 година за децата от подготвителните групи в целодневните детски градини и обединените детски заведения на територията на Община Сливен

Решение за откриване на процедурата
[ Дата на публикуване: 16 юни 2015 г., 14:23:46, размер на файла: 156.28kB ]
Покана за участие в процедура на договаряне без обявление
[ Дата на публикуване: 16 юни 2015 г., 14:23:49, размер на файла: 85.74kB ]
Приложение № 1 - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 16 юни 2015 г., 14:23:51, размер на файла: 37.50kB ]
Приложение № 2 - Ценово предложение
[ Дата на публикуване: 16 юни 2015 г., 14:23:53, размер на файла: 47.00kB ]
Становище по чл. 19. ал. 2, т. 24 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 19 юни 2015 г., 10:34:44, размер на файла: 41.50kB ]
Доклад от комисията
[ Дата на публикуване: 26 юни 2015 г., 15:17:10, размер на файла: 74.38kB ]
Решение за определяне на изпълнител
[ Дата на публикуване: 26 юни 2015 г., 15:17:20, размер на файла: 128.65kB ]
Информация за сключен договор
[ Дата на публикуване: 20 юли 2015 г., 10:28:51, размер на файла: 190.33kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 20 юли 2015 г., 10:28:54, размер на файла: 969.93kB ]
Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 10 август 2015 г., 14:15:07, размер на файла: 30.02kB ]
Информация за изпълнението на договор
[ Дата на публикуване: 11 август 2015 г., 10:22:27, размер на файла: 128.35kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата е публикувано на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2015-0009

Достъпност