Процедура на договаряне без обявление с предмет:

оставка на учебни помагала за безвъзмездно ползване през учебната 2015/2016 година за децата от подготвителните групи в целодневните детски градини и обединените детски заведения на територията на Община Сливен

Решение за откриване на процедурата
[ Дата на публикуване: 16 юни 2015 г., 14:40:43, размер на файла: 156.53kB ]
Покана за участие в процедура на договаряне без обявление
[ Дата на публикуване: 16 юни 2015 г., 14:40:44, размер на файла: 85.95kB ]
Приложение № 1 - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 16 юни 2015 г., 14:40:47, размер на файла: 37.50kB ]
Приложение № 2 - Ценово предложение
[ Дата на публикуване: 16 юни 2015 г., 14:40:48, размер на файла: 44.00kB ]
Становище по чл. 19. ал. 2, т. 24 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 19 юни 2015 г., 10:34:53, размер на файла: 60.50kB ]
Доклад от комисията
[ Дата на публикуване: 26 юни 2015 г., 15:22:54, размер на файла: 74.35kB ]
Решение за определяне на изпълнител
[ Дата на публикуване: 26 юни 2015 г., 15:22:56, размер на файла: 128.92kB ]
Информация за сключен договор
[ Дата на публикуване: 20 юли 2015 г., 10:33:54, размер на файла: 190.62kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 20 юли 2015 г., 10:33:56, размер на файла: 195.60kB ]
Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 17 септември 2015 г., 15:04:45, размер на файла: 27.44kB ]
Информация за приключен договор
[ Дата на публикуване: 18 септември 2015 г., 17:30:09, размер на файла: 126.85kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата е публикувано на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2015-0010

Достъпност