Процедура на договаряне без обявление с предмет:

Доставка на учебни помагала за безвъзмездно ползване през учебната 2015/2016 година за децата от подготвителните групи в целодневните детски градини и обединените детски заведения на територията на Община Сливен

Решение за откриване на процедурата
[ Дата на публикуване: 16 юни 2015 г., 14:54:33, размер на файла: 156.90kB ]
Покана за участие в процедура на договаряне без обявление
[ Дата на публикуване: 16 юни 2015 г., 14:54:34, размер на файла: 86.66kB ]
Приложение № 1 - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 16 юни 2015 г., 14:54:36, размер на файла: 37.50kB ]
Приложение № 2 - Ценово предложение
[ Дата на публикуване: 16 юни 2015 г., 14:54:38, размер на файла: 47.00kB ]
Становище по чл. 19. ал. 2, т. 24 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 19 юни 2015 г., 10:43:32, размер на файла: 63.00kB ]
Доклад от комисията
[ Дата на публикуване: 26 юни 2015 г., 15:28:50, размер на файла: 74.06kB ]
Решение за определяне на изпълнител
[ Дата на публикуване: 26 юни 2015 г., 15:28:53, размер на файла: 128.76kB ]
Информация за сключен договор
[ Дата на публикуване: 20 юли 2015 г., 10:39:52, размер на файла: 191.92kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 20 юли 2015 г., 10:39:55, размер на файла: 518.56kB ]
Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 17 септември 2015 г., 15:15:46, размер на файла: 27.18kB ]
Информация за приключен договор
[ Дата на публикуване: 18 септември 2015 г., 17:55:39, размер на файла: 129.20kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата е публикувано на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2015-0012

Достъпност