Процедура на договаряне без обявление с предмет:

„Изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на вътрешна водопроводната мрежа и разширение и реконструкция на канализационната мрежа на гр. Сливен” в рамките на проект: „Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен” – допълнително възникнали СМР - Реконструкция на канализацията на гр. Сливен, Подобект: Главен колектор IV, от РШ28 до РШ30, на ул. „Великокняжевска”, при ПМГ „Добри Чинтулов”, гр. Сливен

Решение за откриване на процедурата
[ Дата на публикуване: 16 юни 2015 г., 16:43:46, размер на файла: 196.98kB ]
Покана за участие в процедура на договаряне без обявление
[ Дата на публикуване: 16 юни 2015 г., 16:43:47, размер на файла: 95.47kB ]
Доказателства
[ Дата на публикуване: 16 юни 2015 г., 16:43:55, размер на файла: 81.26kB ]
Приложение № 1 - Количествена сметка
[ Дата на публикуване: 16 юни 2015 г., 16:43:58, размер на файла: 76.25kB ]
Приложение № 2 - Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 16 юни 2015 г., 16:44:00, размер на файла: 56.29kB ]
Приложение № 3 - Ценово предложение
[ Дата на публикуване: 16 юни 2015 г., 16:44:02, размер на файла: 50.04kB ]
Приложение № 3.1 - Количествено–стойностна сметка
[ Дата на публикуване: 16 юни 2015 г., 16:44:04, размер на файла: 96.03kB ]
Доклад от комисията
[ Дата на публикуване: 18 юни 2015 г., 16:54:42, размер на файла: 89.99kB ]
Решение за определяне на изпълнител
[ Дата на публикуване: 18 юни 2015 г., 16:56:00, размер на файла: 133.56kB ]
Становище за осъществен предварителен контрол по чл. 19. ал. 2, т. 24 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 03 юли 2015 г., 15:21:05, размер на файла: 118.00kB ]
Информация за сключен договор
[ Дата на публикуване: 20 юли 2015 г., 16:20:35, размер на файла: 229.90kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 20 юли 2015 г., 16:20:52, размер на файла: 594.12kB ]
Информация за изпълнението на договора
[ Дата на публикуване: 26 февруари 2018 г., 17:14:52, размер на файла: 143.18kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата е публикувано на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2015-0013

Достъпност