Процедура на договаряне без обявление с предмет:

„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на вътрешна водопроводната мрежа и разширение и реконструкция на канализационната мрежа на гр. Сливен” в рамките на проект: „Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен” – допълнително възникнали СМР - Реконструкция на канализацията на гр. Сливен, Подобект: Главен колектор I от РШ40 до РШ66, Главен колектор IV, от РШ30 до Дъждопреливник IV-5, Профил 266, Профил 270, преминаване през река Асеновска на колектор ф500”

Решение за откриване на процедурата
[ Дата на публикуване: 03 септември 2015 г., 16:58:02, размер на файла: 198.73kB ]
Покана за участие в процедура на договаряне без обявление
[ Дата на публикуване: 03 септември 2015 г., 16:58:05, размер на файла: 117.29kB ]
Приложение № 1 - Количествена сметка
[ Дата на публикуване: 03 септември 2015 г., 16:58:07, размер на файла: 1.04MB ]
Приложение № 2 - Декларация по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 03 септември 2015 г., 16:58:08, размер на файла: 58.65kB ]
Приложение № 3 - Ценово предложение
[ Дата на публикуване: 03 септември 2015 г., 16:58:10, размер на файла: 64.76kB ]
Доклад от комисията
[ Дата на публикуване: 08 септември 2015 г., 17:21:08, размер на файла: 173.64kB ]
Решение за определяне на изпълнител
[ Дата на публикуване: 08 септември 2015 г., 17:21:11, размер на файла: 133.96kB ]
Становище за осъществен предварителен контрол по чл. 19. ал. 2, т. 24 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 25 септември 2015 г., 09:58:55, размер на файла: 88.50kB ]
Информация за сключен договор
[ Дата на публикуване: 07 октомври 2015 г., 09:41:57, размер на файла: 219.37kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 07 октомври 2015 г., 09:41:59, размер на файла: 567.67kB ]
Допълнително споразумение
[ Дата на публикуване: 11 май 2016 г., 17:08:26, размер на файла: 111.74kB ]
Допълнително споразумение
[ Дата на публикуване: 28 април 2020 г., 13:38:45, размер на файла: 135.27kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата е публикувано на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2015-0016

Достъпност