Процедура на договаряне без обявление с предмет:

Основен ремонт и реконструкция на зала „Сливен” – допълнително възникнали СМР

Решение за откриване на процедурата
[ Дата на публикуване: 14 септември 2015 г., 17:45:53, размер на файла: 175.38kB ]
Покана за участие в процедура на договаряне без обявление
[ Дата на публикуване: 14 септември 2015 г., 17:45:54, размер на файла: 87.50kB ]
Доказателства
[ Дата на публикуване: 14 септември 2015 г., 17:45:57, размер на файла: 958.27kB ]
Приложение № 1 - Количествена сметка
[ Дата на публикуване: 14 септември 2015 г., 17:46:00, размер на файла: 99.30kB ]
Приложение № 2 - Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 14 септември 2015 г., 17:46:01, размер на файла: 54.36kB ]
Приложение № 3 - Ценово предложение
[ Дата на публикуване: 14 септември 2015 г., 17:46:03, размер на файла: 48.38kB ]
Приложение № 3.1 - Количествено-стойностна сметка
[ Дата на публикуване: 14 септември 2015 г., 17:46:05, размер на файла: 101.77kB ]
Доклад от комисията
[ Дата на публикуване: 16 септември 2015 г., 19:28:06, размер на файла: 86.33kB ]
Решение за определяне на изпълнител
[ Дата на публикуване: 16 септември 2015 г., 19:28:17, размер на файла: 128.29kB ]
Становище за осъществен предварителен контрол по чл. 19. ал. 2, т. 24 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 05 ноември 2015 г., 10:46:24, размер на файла: 96.05kB ]


Информация за сключен договор
[ Дата на публикуване: 05 октомври 2015 г., 11:24:20, размер на файла: 200.60kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 05 октомври 2015 г., 11:24:20, размер на файла: 618.11kB ]
Информация за изпълнението на договора
[ Дата на публикуване: 20 февруари 2018 г., 16:57:59, размер на файла: 141.19kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата е публикувано на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2015-0018

Достъпност