Процедура на договаряне без обявление с предмет:

Изпълнение на СМР по проект „Изпълнение на СМР по „Закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци с. Сотиря, община Сливен, I-ви етап” – допълнително възникнали СМР”

Решение за откриване на процедурата
[ Дата на публикуване: 11 декември 2015 г., 16:38:30, размер на файла: 195.88kB ]
Покана за участие в процедура на договаряне без обявление
[ Дата на публикуване: 11 декември 2015 г., 16:38:32, размер на файла: 88.50kB ]
Количествена сметка /Приложение № 1/
[ Дата на публикуване: 11 декември 2015 г., 16:38:34, размер на файла: 78.01kB ]
Приложение № 2 - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 11 декември 2015 г., 16:38:36, размер на файла: 38.00kB ]
Приложение № 3 - Ценово предложение
[ Дата на публикуване: 11 декември 2015 г., 16:38:38, размер на файла: 123.00kB ]
Доклад от комисията
[ Дата на публикуване: 12 декември 2015 г., 15:43:26, размер на файла: 85.02kB ]
Решение за определяне на изпълнител
[ Дата на публикуване: 12 декември 2015 г., 15:43:30, размер на файла: 140.05kB ]
Становище за осъществен предварителен контрол по чл. 19. ал. 2, т. 24 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 14 декември 2015 г., 15:35:08, размер на файла: 59.49kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 22 декември 2015 г., 14:34:46, размер на файла: 348.05kB ]
Информация за сключен договор
[ Дата на публикуване: 22 декември 2015 г., 14:35:09, размер на файла: 217.59kB ]


Информация за изпълнението на договора
[ Дата на публикуване: 19 февруари 2018 г., 16:25:13, размер на файла: 142.19kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата е публикувано на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2015-0023

Достъпност