Процедура на договаряне без обявление с предмет:

Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за отопление, климатизация и горещо водоснабдяване за сгради и обекти, собственост на Община Сливен

Решение за откриване на процедурата
[ Дата на публикуване: 21 март 2016 г., 17:02:24, размер на файла: 154.41kB ]
Становище за осъществен предварителен контрол по чл. 19. ал. 2, т. 24 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 28 април 2016 г., 10:25:04, размер на файла: 75.50kB ]
Информация за сключен договор
[ Дата на публикуване: 28 април 2016 г., 10:25:08, размер на файла: 183.41kB ]
Договор
[ Дата на публикуване: 28 април 2016 г., 10:25:10, размер на файла: 92.05kB ]
Информация за изпълнението на договора
[ Дата на публикуване: 30 ноември 2020 г., 14:31:12, размер на файла: 140.52kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата е публикувано на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2016-0003

Достъпност