Процедура на договаряне без обявление до 14.04.2016 г.

5-00118-2016-002 - Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за отопление, климатизация и горещо водоснабдяване за сгради и обекти, собственост на Община Сливен

Дата на публикуване: 21 март 2016 г. 17:02:24 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2016-0003


5-00118-2016-001 - НВР по възстановяване канализационен колектор в участъка от РШ 122 на ул. „Цар Симеон” до РШ на ул. „Радой Ралин”, гр. Сливен

Дата на публикуване: 08 януари 2016 г. 10:21:43 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2016-0001


5-00118-2015-015 - Изпълнение на СМР по проект „Изпълнение на СМР по „Закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци с. Сотиря, община Сливен, I-ви етап” – допълнително възникнали СМР”

Дата на публикуване: 11 декември 2015 г. 16:38:30 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2015-0023


5-00118-2015-014 - Доставка на микробус товаропътнически (втора употреба) – 1 брой и микробус пътнически (втора употреба) – 1 брой за ДВХУИ селище „Качулка”, при Община Сливен

Дата на публикуване: 03 декември 2015 г. 17:14:57 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2015-0022


5-00118-2015-013 - Основен ремонт и реконструкция на зала „Сливен” – допълнително възникнали СМР

Дата на публикуване: 14 септември 2015 г. 17:45:53 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2015-0018


5-00118-2015-012 - „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на вътрешна водопроводната мрежа и разширение и реконструкция на канализационната мрежа на гр. Сливен” в рамките на проект: „Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен” – допълнително възникнали СМР - Реконструкция на канализацията на гр. Сливен, Подобект: Главен колектор I от РШ40 до РШ66, Главен колектор IV, от РШ30 до Дъждопреливник IV-5, Профил 266, Профил 270, преминаване през река Асеновска на колектор ф500”

Дата на публикуване: 03 септември 2015 г. 16:58:02 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2015-0016


5-00118-2015-011 - „Изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на вътрешна водопроводната мрежа и разширение и реконструкция на канализационната мрежа на гр. Сливен” в рамките на проект: „Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен” – допълнително възникнали СМР - Реконструкция на канализацията на гр. Сливен, Подобект: Главен колектор IV, от РШ28 до РШ30, на ул. „Великокняжевска”, при ПМГ „Добри Чинтулов”, гр. Сливен

Дата на публикуване: 16 юни 2015 г. 16:43:46 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2015-0013


5-00118-2015-010 - Доставка на учебни помагала за безвъзмездно ползване през учебната 2015/2016 година за децата от подготвителните групи в целодневните детски градини и обединените детски заведения на територията на Община Сливен

Дата на публикуване: 16 юни 2015 г. 14:54:33 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2015-0012


5-00118-2015-009 - Доставка на учебни помагала за безвъзмездно ползване през учебната 2015/2016 година за децата от подготвителните групи в целодневните детски градини и обединените детски заведения на територията на Община Сливен

Дата на публикуване: 16 юни 2015 г. 14:49:01 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2015-0011


5-00118-2015-008 - оставка на учебни помагала за безвъзмездно ползване през учебната 2015/2016 година за децата от подготвителните групи в целодневните детски градини и обединените детски заведения на територията на Община Сливен

Дата на публикуване: 16 юни 2015 г. 14:40:43 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2015-0010


5-00118-2015-007 - Доставка на учебни помагала за безвъзмездно ползване през учебната 2015/2016 година за децата от подготвителните групи в целодневните детски градини и обединените детски заведения на територията на Община Сливен

Дата на публикуване: 16 юни 2015 г. 14:23:46 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2015-0009


5-00118-2015-006 - „Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект „Площад „Хаджи Димитър” - запад” – допълнителен обект по проект BG161PO001/1.4-09/2012/001 „Зелени, достъпни и активни пешеходни зони”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

Дата на публикуване: 09 юни 2015 г. 14:19:59 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2015-0008


5-00118-2015-005 - „СНАВР за овладяване бедствено положение вследствие на активирано свлачище на територията на с. Сотиря, Община Сливен”

Дата на публикуване: 05 юни 2015 г. 19:30:56 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2015-0007


5-00118-2015-004 - „Изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на вътрешна водопроводната мрежа и разширение и реконструкция на канализационната мрежа на гр. Сливен” в рамките на проект: „Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен” – допълнително възникнали СМР - Реконструкция на канализацията на гр. Сливен, Подобект: Главен колектор I от РШ40 до РШ66, Главен колектор IV, от РШ30 до Дъждопреливник IV-5, Профил 266, Профил 270, преминаване през река Асеновска на колектор ф500”

Дата на публикуване: 15 май 2015 г. 18:00:52 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2015-0005


5-00118-2015-003 - Техническа помощ (експертни и консултанстски услуги) на проект: „Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен”

Дата на публикуване: 31 март 2015 г. 10:11:41 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2015-0004


5-00118-2015-002 - Доставка чрез Софийска стокова борса на гориво за отопление за бюджетните заведения на територията на Община Сливен

Дата на публикуване: 25 февруари 2015 г. 19:28:43 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2015-0002


5-00118-2015-001 - „СНАВР за овладяване бедствено положение по поречието на река Асеновска, гр. Сливен, Община Сливен”, по четири обособени позиции

Дата на публикуване: 24 февруари 2015 г. 18:05:46 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2015-0001


5-00118-2014-003 - Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект:

Дата на публикуване: 04 декември 2014 г. 16:57:22 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2014-0029


5-00118-2014-002 - Изпълнение на сроително-монтажни работи по проект: „Зелени, достъпни и активни пешеходни зони“ – допълнително възникнали СМР на подобект „Бул. „Цар Освободител” от кръстовището с бул. „Цар Симеон” до връзката с ул. „Великокняжевска

Дата на публикуване: 04 декември 2014 г. 16:50:05 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2014-0030


5-00118-2014-001 - Изпълнение на сроително-монтажни работи по проект: „Зелени, достъпни и активни пешеходни зони” – допълнително възникнали СМР

Дата на публикуване: 06 октомври 2014 г. 17:16:48 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2014-0028


Достъпност