Договаряне без предварително обявление с предмет:

Доставка на дизелово гориво/газьол за отопление

Решение за откриване на процедура
[ Дата на публикуване: 28 септември 2017 г., 16:24:35, размер на файла: 147.26kB ]


Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 03 ноември 2017 г., 11:25:53, размер на файла: 186.78kB ]
Договор
[ Дата на публикуване: 03 ноември 2017 г., 11:25:56, размер на файла: 171.12kB ]
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
[ Дата на публикуване: 27 юли 2018 г., 16:21:37, размер на файла: 142.33kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата е публикувано на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2017-0021

Достъпност