Договаряне без предварително обявление с предмет:

Доставка на дизелово гориво/газьол за отопление

Решение за откриване на процедура
[ Дата на публикуване: 31 юли 2018 г., 16:53:23, размер на файла: 147.02kB ]


Договор
[ Дата на публикуване: 15 октомври 2018 г., 11:13:17, размер на файла: 203.04kB ]

Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 15 октомври 2018 г., 11:13:28, размер на файла: 185.60kB ]

Обявление за приключване на договор
[ Дата на публикуване: 31 май 2019 г., 16:57:57, размер на файла: 142.06kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата е публикувано на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2018-0021

Достъпност