Договаряне без предварително обявление с предмет:

Доставка на горива и ГСМ за нуждите на автопарка на Община Сливен за период от 3 години

Решение за откриване на процедура
[ Дата на публикуване: 09 март 2020 г., 16:51:10, размер на файла: 150.76kB ]

Договор
[ Дата на публикуване: 06 април 2020 г., 11:35:19, размер на файла: 238.15kB ]

Обявление за възложена поръчка - обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 06 април 2020 г., 11:35:25, размер на файла: 174.26kB ]

Решение за прекратяване - обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 05 ноември 2020 г., 16:00:35, размер на файла: 117.61kB ]

Обявление за възложена поръчка - обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 19 ноември 2020 г., 11:17:52, размер на файла: 171.61kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата е публикувано на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2020-0005

Достъпност