Договаряне без предварително обявление с предмет:

Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за отопление, климатизация и горещо водоснабдяване за сгради и обекти, собственост на Община Сливен

Решение за откриване на процедура
[ Дата на публикуване: 22 април 2020 г., 17:02:49, размер на файла: 149.52kB ]

Договор
[ Дата на публикуване: 13 юли 2020 г., 09:42:38, размер на файла: 112.13kB ]

Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 13 юли 2020 г., 09:42:43, размер на файла: 178.24kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата е публикувано на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2020-0011

Достъпност