Публично състезание с предмет:

Доставка на газьол за промишлени и комунални цели

Решение за откриване на процедура [ Размер на файла: 134.43kB ]
Обявление [ Размер на файла: 239.52kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 256.28kB ]
Приложения [ Размер на файла: 64.22kB ]
Проект на договор /Приложение № 4/ [ Размер на файла: 126.30kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 790.20kB ]

Дата на публикуване: 28 септември 2016 г., 16:56:27 ч.
Срок за получаване на офертите: 19 октомври 2016 г., 17:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 25 октомври 2016 г., 16:39:34, размер на файла: 175.23kB ]
Решение за определяне на изпълнител (1)
[ Дата на публикуване: 25 октомври 2016 г., 14:39:54, размер на файла: 117.73kB ]
Решение за определяне на изпълнител (2)
[ Дата на публикуване: 21 ноември 2016 г., 16:32:05, размер на файла: 108.99kB ]
Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 19 декември 2016 г., 16:07:41, размер на файла: 181.49kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 19 декември 2016 г., 16:08:02, размер на файла: 353.51kB ]
Обявление за приключила поръчка
[ Дата на публикуване: 08 януари 2018 г., 16:50:19, размер на файла: 145.14kB ]
Обявление за изменение или допълнителна информация
[ Дата на публикуване: 10 януари 2018 г., 16:43:03, размер на файла: 153.77kB ]


ДО
„БИЛДИНГ ТРЕЙД 2016” ЕООД, ГР. СЛИВЕН, ЕИК 203964486
УЧАСТНИК В ПРОЦЕДУРА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ГАЗЬОЛ ЗА ПРОМИШЛЕНИ И КОМУНАЛНИ ЦЕЛИ”
С УНИКАЛЕН НОМЕР В РЕГИСТЪРА НА АОП: 00118-2016-0009
ДАТА: 22.11.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОГОЕВ,

На дата 21.11.2016 г. Ви е изпратено Решение № РД 15 – 1586/21.11.2016 г. за изменение на Решение № 1416/24.10.2016 г. за обществена поръчка с предмет: „Доставка на газьол за промишлени и комунални цели”, открита с Решение № РД 15 - 1286/28.09.2016 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки към АОП под № 750807 от 28.09.2016 г.

Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „б“ от ЗОП, на посочения в офертата Ви адрес: гр. Сливен, ул. „Радой Ралин” бл. 3, вх. В, ап. 46.

На 22.11.2016 г. куриер е посетил адреса, но доставката не е извършена, поради което на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП Ви уведомяваме за следното:

Решение № РД 15 – 1586/21.11.2016 г. за изменение на Решение № 1416/24.10.2016 г. за обществена поръчка с предмет: „Доставка на газьол за промишлени и комунални цели”, открита с Решение № РД 15 - 1286/28.09.2016 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки към АОП под № 750807 от 28.09.2016 г. се счита за надлежно връчено на ”БИЛДИНГ ТРЕЙД 2016” ЕООД, гр. Сливен, ЕИК 203964486, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение в Профила на купувача, а именно: 22.11.2016 г.

Към настоящото съобщение прилагаме разпечатка на данните за товарителница 60366278034, с която Ви е изпратено Решението.

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решение № РД 15 – 1586/21.11.2016 г. за изменение на Решение № 1416/24.10.2016 г. за обществена поръчка с предмет: „Доставка на газьол за промишлени и комунални цели”; Решение № 1416/24.10.2016 г. за определяне на изпълнител и протокола от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към настоящата преписка на адрес: http://www.sliven.bg/index.csp?f=8-00118-2016-001 с публикация от дата: 25.10.2016 г.

Настоящото съобщение в едно с разпечатка на данните за товарителница 60366278034, описана в него е приложено електронно подписано в прикачения към настоящата публикация файл.

С уважение,

РУМЕН ИВАНОВ
Заместник-кмет на Община Сливен
Възложител съгласно Заповед № РД 15 - 1138 от 25.08.2016 г.


Приложения:
Разпечатка на данните за товарителницата
[ Дата на публикуване: 14 март 2019 г., 09:34:38, размер на файла: 21.63kB ]
Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 14 март 2019 г., 09:34:46, размер на файла: 15.70kB ]
Електронен подпис към съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 14 март 2019 г., 09:34:54, размер на файла: 3.55kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за поръчката са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2016-0009

Достъпност