Публично състезание с предмет:

Избор на изпълнител за изработване на инвестиционен проект, за извършване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи на обект:

Решение за откриване на процедура [ Размер на файла: 145.24kB ]
Обявление [ Размер на файла: 200.26kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 476.31kB ]
Приложения - образци [ Размер на файла: 78.05kB ]
Проект на договор /Приложение № 8/ [ Размер на файла: 198.76kB ]
Идеен проект [ Размер на файла: 25.48MB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 26.50MB ]

Дата на публикуване: 26 януари 2017 г., 16:41:45 ч.
Срок за получаване на офертите: 24 февруари 2017 г., 17:00 ч.


Решение за прекратяване на процедурата
[ Дата на публикуване: 15 февруари 2017 г., 17:16:19, размер на файла: 114.98kB ]
Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 28 февруари 2017 г., 15:17:41, размер на файла: 177.55kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за поръчката са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2017-0001

Достъпност