Публично състезание с предмет:

Техническа помощ за управление на проект

Решение за откриване на процедура [ Размер на файла: 145.72kB ]
Обявление [ Размер на файла: 192.04kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 468.22kB ]
Приложения - образци [ Размер на файла: 70.05kB ]
Проект на договор /Приложение № 8/ [ Размер на файла: 269.03kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 1.03MB ]

Дата на публикуване: 03 февруари 2017 г., 16:15:13 ч.
Срок за получаване на офертите: 27 февруари 2017 г., 17:00 ч.


Протокол № 2 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 17 май 2017 г., 16:18:51, размер на файла: 102.60kB ]
Съобщение във връзка с отваряне на ценови предложения
[ Дата на публикуване: 05 юни 2017 г., 14:01:06, размер на файла: 61.93kB ]
Протокол № 1 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 15 юни 2017 г., 16:53:41, размер на файла: 80.43kB ]
Протокол № 3 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 15 юни 2017 г., 16:53:43, размер на файла: 184.63kB ]
Протокол № 4 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 15 юни 2017 г., 16:53:48, размер на файла: 103.66kB ]
Протокол № 5 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 15 юни 2017 г., 16:53:51, размер на файла: 86.89kB ]
Доклад от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 15 юни 2017 г., 16:53:55, размер на файла: 211.74kB ]
Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 15 юни 2017 г., 16:54:17, размер на файла: 120.73kB ]
Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 18 август 2017 г., 16:58:47, размер на файла: 182.18kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 18 август 2017 г., 16:58:51, размер на файла: 2.92MB ]

Обявление за приключване на договор
[ Дата на публикуване: 26 август 2021 г., 15:38:32, размер на файла: 197.42kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за поръчката са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2017-0002

Достъпност