Публично състезание с предмет:

"Основен ремонт на пътна и улична инфраструктура в населените места на територията на Община Сливен", по две обособени позиции

Решение за откриване на процедура [ Размер на файла: 145.04kB ]
Обявление [ Размер на файла: 206.54kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 380.53kB ]
Приложения - образци [ Размер на файла: 135.02kB ]
Проект на договор /Приложение № 8/ [ Размер на файла: 138.32kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 957.73kB ]

Дата на публикуване: 10 март 2017 г., 13:29:17 ч.
Срок за получаване на офертите: 07 април 2017 г., 17:00 ч.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:
Разяснения по документацията (1)
[ Дата на публикуване: 17 март 2017 г., 16:53:17, размер на файла: 148.65kB ]
Разяснения по документацията (2)
[ Дата на публикуване: 30 март 2017 г., 14:55:06, размер на файла: 148.67kB ]
Разяснения по документацията (3)
[ Дата на публикуване: 06 ноември 2017 г., 15:59:14, размер на файла: 146.87kB ]


Съобщение за спиране на процедурата
[ Дата на публикуване: 07 април 2017 г., 11:48:15, размер на файла: 144.18kB ]
Информация при производство по обжалване
[ Дата на публикуване: 25 април 2017 г., 16:37:11, размер на файла: 124.89kB ]
Решение за одобряване на обявление за изменение
[ Дата на публикуване: 27 октомври 2017 г., 17:06:14, размер на файла: 156.87kB ]
Протокол № 2 от заседанията на комисията
[ Дата на публикуване: 06 декември 2017 г., 16:41:12, размер на файла: 79.70kB ]
Съобщение във връзка с отваряне на ценови предложения
[ Дата на публикуване: 07 февруари 2018 г., 16:59:27, размер на файла: 59.06kB ]
Протокол № 1 от заседанията на комисията
[ Дата на публикуване: 27 март 2018 г., 16:49:46, размер на файла: 75.31kB ]
Протокол № 3 от заседанията на комисията
[ Дата на публикуване: 27 март 2018 г., 16:49:48, размер на файла: 271.98kB ]
Протокол № 4 от заседанията на комисията
[ Дата на публикуване: 27 март 2018 г., 16:49:51, размер на файла: 117.23kB ]
Протокол № 5 от заседанията на комисията
[ Дата на публикуване: 27 март 2018 г., 16:49:53, размер на файла: 215.26kB ]
Протокол № 6 от заседанията на комисията
[ Дата на публикуване: 27 март 2018 г., 16:49:56, размер на файла: 181.50kB ]
Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 27 март 2018 г., 16:50:04, размер на файла: 116.55kB ]
Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 16 май 2018 г., 16:45:12, размер на файла: 191.86kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 1
[ Дата на публикуване: 16 май 2018 г., 16:45:18, размер на файла: 2.61MB ]
Договор и приложения - обособена позиция 2
[ Дата на публикуване: 16 май 2018 г., 16:45:21, размер на файла: 2.51MB ]
Обявление за приключване на договор - обособена позиция 1
[ Дата на публикуване: 17 януари 2019 г., 17:00:10, размер на файла: 143.35kB ]
Обявление за приключване на договор - обособена позиция 2
[ Дата на публикуване: 17 януари 2019 г., 17:00:11, размер на файла: 143.80kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за поръчката са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2017-0003

Достъпност