Публично състезание с предмет:

Избор на изпълнител за изработване на инвестиционен проект, за извършване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи на обект:

Решение за откриване на процедура [ Размер на файла: 145.93kB ]
Обявление [ Размер на файла: 201.14kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 463.69kB ]
Приложения - образци [ Размер на файла: 85.86kB ]
Проект на договор /Приложение № 8/ [ Размер на файла: 192.47kB ]
Идеен проект [ Размер на файла: 12.86MB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 13.88MB ]

Дата на публикуване: 10 март 2017 г., 17:16:54 ч.
Срок за получаване на офертите: 10 април 2017 г., 17:00 ч.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:
Разяснения по документацията (1)
[ Дата на публикуване: 03 април 2017 г., 16:23:58, размер на файла: 154.17kB ]


Протокол № 2 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 02 юни 2017 г., 16:30:10, размер на файла: 153.69kB ]
Съобщение във връзка с отваряне на ценови предложения
[ Дата на публикуване: 20 юни 2017 г., 16:36:56, размер на файла: 63.02kB ]
Протокол № 1 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 13 юли 2017 г., 16:39:05, размер на файла: 81.87kB ]
Протокол № 3 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 13 юли 2017 г., 16:39:07, размер на файла: 336.10kB ]
Протокол № 4 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 13 юли 2017 г., 16:39:08, размер на файла: 99.70kB ]
Протокол № 5 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 13 юли 2017 г., 16:39:10, размер на файла: 105.72kB ]
Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 13 юли 2017 г., 16:39:20, размер на файла: 118.57kB ]
Решение № РД 15-2123/31.08.2017 г. за изменение на Решение № РД 15-1433/13.07.2017 г.
[ Дата на публикуване: 31 август 2017 г., 13:42:41, размер на файла: 113.27kB ]
Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 09 ноември 2017 г., 16:21:38, размер на файла: 185.51kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 09 ноември 2017 г., 16:21:44, размер на файла: 2.94MB ]
Допълнително споразумение
[ Дата на публикуване: 20 септември 2018 г., 16:46:01, размер на файла: 49.77kB ]
Обявление за приключване на договор
[ Дата на публикуване: 17 януари 2019 г., 16:49:13, размер на файла: 153.71kB ]Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за поръчката са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2017-0004

Достъпност