Публично състезание с предмет:

Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Рехабилитация и благоустрояване на поречията на р. Асеновска” по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.015 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Сливен”, Приоритетна ос “Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Решение за откриване на процедура [ Размер на файла: 149.54kB ]
Обявление [ Размер на файла: 202.77kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 3.23MB ]
Приложения - образци [ Размер на файла: 111.13kB ]
Количествено-стойностна сметка /Приложение № 3.1/ [ Размер на файла: 38.51kB ]
Проект на договор /Приложение № 8/ [ Размер на файла: 310.99kB ]
Проектиране [ Размер на файла: 42.05MB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 44.04MB ]

Дата на публикуване: 06 април 2017 г., 16:47:09 ч.
Срок за получаване на офертите: 05 май 2017 г., 17:00 ч.


Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП - I етап
[ Дата на публикуване: 06 април 2017 г., 20:03:02, размер на файла: 112.99kB ]
Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП - II етап
[ Дата на публикуване: 12 април 2017 г., 10:48:20, размер на файла: 90.04kB ]


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:
Разяснения по документацията (1)
[ Дата на публикуване: 24 април 2017 г., 15:57:07, размер на файла: 152.26kB ]
Разяснения по документацията (2)
[ Дата на публикуване: 27 април 2017 г., 13:08:56, размер на файла: 156.48kB ]


Протокол № 2 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 06 юни 2017 г., 16:31:15, размер на файла: 103.43kB ]
Съобщение във връзка с отваряне на ценови предложения
[ Дата на публикуване: 15 юни 2017 г., 16:11:45, размер на файла: 62.03kB ]
Протокол № 1 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 12 юли 2017 г., 14:31:25, размер на файла: 80.80kB ]
Протокол № 3 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 12 юли 2017 г., 14:31:27, размер на файла: 245.48kB ]
Протокол № 4 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 12 юли 2017 г., 14:31:29, размер на файла: 83.45kB ]
Протокол № 5 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 12 юли 2017 г., 14:31:31, размер на файла: 105.72kB ]
Доклад от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 12 юли 2017 г., 14:31:33, размер на файла: 249.36kB ]
Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 12 юли 2017 г., 14:31:35, размер на файла: 134.59kB ]
Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 04 септември 2017 г., 10:42:35, размер на файла: 182.44kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 04 септември 2017 г., 10:42:41, размер на файла: 12.44MB ]
Обявление за приключване на договор
[ Дата на публикуване: 07 декември 2018 г., 17:00:22, размер на файла: 143.62kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за поръчката са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2017-0007

Достъпност