Публично състезание с предмет:

Строителен надзор обекти: „Изграждане на велоалеи и съоръжения за колоездене”, „Въвеждане на мерки за достъпност на спирките от МГОТ”, „Благоустройство на крайни спирки на градския транспорт”

Решение за откриване на процедура [ Размер на файла: 146.76kB ]
Обявление [ Размер на файла: 200.60kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 1.08MB ]
Техническа спецификация [ Размер на файла: 286.49kB ]
Приложения - образци [ Размер на файла: 108.35kB ]
Проект на договор [ Размер на файла: 436.04kB ]
Приложения към Техническата спецификация [ Размер на файла: 31.21MB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 63.96MB ]

Дата на публикуване: 11 април 2017 г., 14:42:44 ч.
Срок за получаване на офертите: 03 май 2017 г., 17:00 ч.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:
Разяснения по документацията (1)
[ Дата на публикуване: 24 април 2017 г., 16:00:19, размер на файла: 150.22kB ]


Протокол № 2 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 26 юни 2017 г., 16:44:24, размер на файла: 146.60kB ]
Съобщение във връзка с отваряне на ценови предложения
[ Дата на публикуване: 21 юли 2017 г., 16:53:05, размер на файла: 61.88kB ]


Протокол № 1 от заседанията на Комисията
[ Дата на публикуване: 22 август 2017 г., 15:18:54, размер на файла: 83.90kB ]
Протокол № 3 от заседанията на Комисията
[ Дата на публикуване: 22 август 2017 г., 15:19:02, размер на файла: 139.23kB ]
Протокол № 4 от заседанията на Комисията
[ Дата на публикуване: 22 август 2017 г., 15:19:11, размер на файла: 98.29kB ]
Протокол № 5 от заседанията на Комисията
[ Дата на публикуване: 22 август 2017 г., 15:19:19, размер на файла: 95.43kB ]
Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 22 август 2017 г., 15:19:28, размер на файла: 129.15kB ]
Доклад за резултатите от работата на комисия
[ Дата на публикуване: 22 август 2017 г., 15:19:42, размер на файла: 200.94kB ]
Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 03 октомври 2017 г., 16:45:15, размер на файла: 179.58kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 03 октомври 2017 г., 16:45:35, размер на файла: 1.01MB ]

Обявление за приключване на договор
[ Дата на публикуване: 29 ноември 2021 г., 16:21:00, размер на файла: 359.63kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за поръчката са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2017-0008

Достъпност