Публично състезание с предмет:

Одит на проект

Решение за откриване на процедура [ Размер на файла: 150.85kB ]
Обявление [ Размер на файла: 199.04kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 653.89kB ]
Образци [ Размер на файла: 41.53kB ]
ЕЕДОП /Образец № 2/ [ Размер на файла: 208.00kB ]
Проект на договор /Образец № 6/ [ Размер на файла: 1.08MB ]
Доклад за фактически констатации /Образец № 7/ [ Размер на файла: 149.66kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 1.65MB ]

Дата на публикуване: 03 май 2017 г., 17:09:01 ч.
Срок за получаване на офертите: 25 май 2017 г., 17:00 ч.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:
Разяснения по документацията (1)
[ Дата на публикуване: 15 май 2017 г., 16:10:21, размер на файла: 133.11kB ]


Протокол № 2 от заседанията на комисията
[ Дата на публикуване: 25 октомври 2017 г., 16:59:49, размер на файла: 100.89kB ]
Съобщение във връзка с отваряне на ценови предложения
[ Дата на публикуване: 13 ноември 2017 г., 13:54:16, размер на файла: 59.85kB ]
Протокол № 1 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 11 декември 2017 г., 16:42:13, размер на файла: 73.19kB ]
Протокол № 3 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 11 декември 2017 г., 16:42:14, размер на файла: 280.26kB ]
Протокол № 4 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 11 декември 2017 г., 16:42:16, размер на файла: 86.28kB ]
Протокол № 5 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 11 декември 2017 г., 16:42:18, размер на файла: 97.24kB ]
Доклад от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 11 декември 2017 г., 16:42:20, размер на файла: 312.57kB ]
Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 11 декември 2017 г., 16:42:22, размер на файла: 118.48kB ]
Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 05 февруари 2018 г., 16:49:33, размер на файла: 180.53kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 05 февруари 2018 г., 16:49:49, размер на файла: 2.48MB ]

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
[ Дата на публикуване: 25 август 2021 г., 16:39:24, размер на файла: 197.95kB ]


ДО
„ГЛОБЪЛ ОДИТ СЪРВИСЕЗ” ООД, ГР. СОФИЯ, ЕИК 175407623
УЧАСТНИК В ПРОЦЕДУРА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
С ПРЕДМЕТ: „ОДИТ НА ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ, ГР. СЛИВЕН”
С УНИКАЛЕН НОМЕР В РЕГИСТЪРА НА АОП: 00118-2017-0010
ДАТА: 13.12.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВАСИЛЕВА,

На дата 11.12.2017 г. Ви е изпратено Решение № РД 15 – 2791/11.12.2017 г. за определяне на изпълнители на обществена поръчка с предмет: „Одит на проект „Интегриран градски транспорт, гр. Сливен“, открита с Решение № РД 15 - 641/03.05.2017 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки към АОП под № 785618 от 03.05.2017 г.

Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „б“ от ЗОП, на посочения в офертата Ви адрес: гр. София, ул. „Златен рог“ № 12, ет. 3, офис 1.

На 12.12.2017 г. куриер е посетил адреса, но доставката не е извършена, поради което на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП Ви уведомяваме за следното:

Решение № РД 15 – 2791/11.12.2017 г. за определяне на изпълнители на обществена поръчка с предмет: „Одит на проект „Интегриран градски транспорт, гр. Сливен“, открита с Решение № РД 15 - 641/03.05.2017 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки към АОП под № 785618 от 03.05.2017 г. се счита за надлежно връчено на „Глобъл Одит Сървисез” ООД, гр. София, ЕИК 175407623, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение в Профила на купувача, а именно: 13.12.2017 г.

Към настоящото съобщение прилагаме разпечатка на данните за товарителница 60510422889, с която Ви е изпратено Решението.

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решение № РД 15 – 2791/11.12.2017 г. за определяне на изпълнители на обществена поръчка с предмет: „Одит на проект „Интегриран градски транспорт, гр. Сливен“, доклада и протокола от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към настоящата преписка на адрес: http://www.sliven.bg/index.csp?f=8-00118-2017-010 с публикация от дата: 11.12.2017 г.

Настоящото съобщение в едно с разпечатка на данните за товарителница 60510422889, описана в него е приложено електронно подписано в прикачения към настоящата публикация файл.

С уважение,

РУМЕН ИВАНОВ ИВАНОВ
Заместник-кмет на Община Сливен
Възложител съгласно Заповед № РД 15 - 1138 от 25.08.2016 г.


Приложения:
Разпечатка на данните за товарителницата
[ Дата на публикуване: 13 декември 2017 г., 15:49:12, размер на файла: 25.56kB ]
Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 13 декември 2017 г., 15:49:15, размер на файла: 17.04kB ]
Електронен подпис към съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 13 декември 2017 г., 15:49:16, размер на файла: 21.01kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за поръчката са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2017-0010

Достъпност