Публично състезание с предмет:

Одит на проект

Решение за откриване на процедура [ Размер на файла: 148.66kB ]
Обявление [ Размер на файла: 197.73kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 2.67MB ]
Приложения - образци [ Размер на файла: 44.15kB ]
ЕЕДОП /Образец № 2/ [ Размер на файла: 208.00kB ]
Проект на договор /Образец № 6/ [ Размер на файла: 1.17MB ]
Доклад за фактически констатации /Образец № 7/ [ Размер на файла: 148.22kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 2.18MB ]

Дата на публикуване: 04 май 2017 г., 16:50:44 ч.
Срок за получаване на офертите: 25 май 2017 г., 17:00 ч.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:
Разяснения по документацията (1)
[ Дата на публикуване: 15 май 2017 г., 16:16:28, размер на файла: 142.52kB ]


Протокол № 2 от заседанията на комисията
[ Дата на публикуване: 25 октомври 2017 г., 16:59:42, размер на файла: 96.84kB ]
Съобщение във връзка с отваряне на ценови предложения
[ Дата на публикуване: 13 ноември 2017 г., 13:57:18, размер на файла: 59.36kB ]
Протокол № 1 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 11 декември 2017 г., 16:23:26, размер на файла: 72.73kB ]
Протокол № 3 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 11 декември 2017 г., 16:23:28, размер на файла: 265.63kB ]
Протокол № 4 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 11 декември 2017 г., 16:23:30, размер на файла: 85.11kB ]
Протокол № 5 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 11 декември 2017 г., 16:23:31, размер на файла: 102.63kB ]
Доклад от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 11 декември 2017 г., 16:23:33, размер на файла: 298.29kB ]
Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 11 декември 2017 г., 16:23:45, размер на файла: 120.03kB ]
Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 05 февруари 2018 г., 14:17:04, размер на файла: 180.19kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 05 февруари 2018 г., 14:17:19, размер на файла: 2.48MB ]
Обявление за приключен договор
[ Дата на публикуване: 08 януари 2019 г., 13:43:06, размер на файла: 140.74kB ]


ДО
„ГЛОБЪЛ ОДИТ СЪРВИСЕЗ” ООД, ГР. СОФИЯ, ЕИК 175407623
УЧАСТНИК В ПРОЦЕДУРА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
С ПРЕДМЕТ: „ОДИТ НА ПРОЕКТ ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА НА СЛИВЕН”
С УНИКАЛЕН НОМЕР В РЕГИСТЪРА НА АОП: 00118-2017-0011
ДАТА: 13.12.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВАСИЛЕВА,

На дата 11.12.2017 г. Ви е изпратено Решение № РД 15 – 2792/11.12.2017 г. за определяне на изпълнители на обществена поръчка с предмет: „Одит на проект Подобряване на градската среда на Сливен“, открита с Решение № РД 15 - 644/04.05.2017 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки към АОП под № 785854 от 04.05.2017 г.

Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „б“ от ЗОП, на посочения в офертата Ви адрес: гр. София, ул. „Златен рог“ № 12, ет. 3, офис 1.

На 12.12.2017 г. куриер е посетил адреса, но доставката не е извършена, поради което на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП Ви уведомяваме за следното:

Решение № РД 15 – 2792/11.12.2017 г. за определяне на изпълнители на обществена поръчка с предмет: „Одит на проект Подобряване на градската среда на Сливен“, открита с Решение № РД 15 - 644/04.05.2017 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки към АОП под № 785854 от 04.05.2017 г. се счита за надлежно връчено на „Глобъл Одит Сървисез” ООД, гр. София, ЕИК 175407623, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение в Профила на купувача, а именно: 13.12.2017 г.

Към настоящото съобщение прилагаме разпечатка на данните за товарителница 60510376973, с която Ви е изпратено Решението.

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решение № РД 15 – 2792/11.12.2017 г. за определяне на изпълнители на обществена поръчка с предмет: „Одит на проект Подобряване на градската среда на Сливен“, доклада и протокола от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към настоящата преписка на адрес: http://www.sliven.bg/index.csp?f=8-00118-2017-011 с публикация от дата: 11.12.2017 г.

Настоящото съобщение в едно с разпечатка на данните за товарителница 60510376973, описана в него е приложено електронно подписано в прикачения към настоящата публикация файл.

С уважение,

РУМЕН ИВАНОВ ИВАНОВ
Заместник-кмет на Община Сливен
Възложител съгласно Заповед № РД 15 - 1138 от 25.08.2016 г.


Приложения:
Разпечатка на данните за товарителницата
[ Дата на публикуване: 13 декември 2017 г., 16:06:38, размер на файла: 25.51kB ]
Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 13 декември 2017 г., 16:06:40, размер на файла: 16.89kB ]
Електронен подпис към съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 13 декември 2017 г., 16:06:42, размер на файла: 20.86kB ]
Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за поръчката са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2017-0011

Достъпност