Публично състезание с предмет:

Информация и публичност на проект „Интегриран градски транспорт, гр. Сливен” по 2 /две/ обособени позиции

Решение за откриване на процедура [ Размер на файла: 147.71kB ]
Обявление [ Размер на файла: 202.53kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 1.66MB ]
Образци [ Размер на файла: 435.00kB ]
Проект на договор [ Размер на файла: 942.84kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 1.86MB ]

Дата на публикуване: 15 май 2017 г., 16:58:18 ч.
Срок за получаване на офертите: 06 юни 2017 г., 17:00 ч.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:
Разяснения по документацията (1)
[ Дата на публикуване: 19 май 2017 г., 13:23:26, размер на файла: 132.24kB ]
Разяснения по документацията (2)
[ Дата на публикуване: 25 май 2017 г., 13:12:31, размер на файла: 110.98kB ]


Протокол № 2 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 02 октомври 2017 г., 17:05:54, размер на файла: 136.97kB ]
Съобщение във връзка с отваряне на ценови предложения
[ Дата на публикуване: 20 октомври 2017 г., 15:45:09, размер на файла: 60.29kB ]
Протокол № 1 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 13 ноември 2017 г., 16:47:36, размер на файла: 89.25kB ]
Протокол № 3 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 13 ноември 2017 г., 16:47:38, размер на файла: 125.07kB ]
Протокол № 4 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 13 ноември 2017 г., 16:47:40, размер на файла: 95.36kB ]
Протокол № 5 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 13 ноември 2017 г., 16:47:47, размер на файла: 94.54kB ]
Доклад от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 13 ноември 2017 г., 16:47:50, размер на файла: 196.74kB ]
Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 13 ноември 2017 г., 16:47:53, размер на файла: 135.88kB ]
Обявление за възложена поръчка - обособена позиция 1 и 2
[ Дата на публикуване: 20 декември 2017 г., 18:45:40, размер на файла: 195.87kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 1
[ Дата на публикуване: 20 декември 2017 г., 18:45:43, размер на файла: 1.22MB ]
Договор и приложения - обособена позиция 2
[ Дата на публикуване: 20 декември 2017 г., 18:45:46, размер на файла: 1.22MB ]
Обявление за изменение или допълнителна информация
[ Дата на публикуване: 21 декември 2017 г., 18:42:16, размер на файла: 151.83kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция 1
[ Дата на публикуване: 27 август 2021 г., 16:40:18, размер на файла: 196.90kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция 2
[ Дата на публикуване: 27 август 2021 г., 16:40:37, размер на файла: 195.66kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за поръчката са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2017-0012

Достъпност