Публично състезание с предмет:

Информация и комуникация по проект „Подобряване на градската среда на Сливен” по 2 /две/ обособени позиции

Решение за откриване на процедура [ Размер на файла: 149.09kB ]
Обявление [ Размер на файла: 202.05kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 1.54MB ]
Образци [ Размер на файла: 431.50kB ]
Проект на договор [ Размер на файла: 941.21kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 1.80MB ]

Дата на публикуване: 15 май 2017 г., 17:05:03 ч.
Срок за получаване на офертите: 06 юни 2017 г., 17:00 ч.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:
Разяснения по документацията (1)
[ Дата на публикуване: 31 май 2017 г., 13:27:49, размер на файла: 125.28kB ]


Протокол № 2 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 02 октомври 2017 г., 17:07:19, размер на файла: 111.29kB ]
Съобщение във връзка с отваряне на ценови предложения
[ Дата на публикуване: 20 октомври 2017 г., 15:43:32, размер на файла: 60.38kB ]
Протокол № 1 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 13 ноември 2017 г., 14:04:32, размер на файла: 81.38kB ]
Протокол № 3 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 13 ноември 2017 г., 14:04:33, размер на файла: 117.74kB ]
Протокол № 4 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 13 ноември 2017 г., 14:04:35, размер на файла: 89.36kB ]
Протокол № 5 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 13 ноември 2017 г., 14:04:36, размер на файла: 83.53kB ]
Доклад от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 13 ноември 2017 г., 14:04:38, размер на файла: 174.88kB ]
Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 13 ноември 2017 г., 14:04:40, размер на файла: 133.49kB ]
Обявление за възложена поръчка - обособена позиция 1 и 2
[ Дата на публикуване: 20 декември 2017 г., 18:37:04, размер на файла: 195.42kB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 20 декември 2017 г., 18:37:08, размер на файла: 1.20MB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 20 декември 2017 г., 18:37:10, размер на файла: 1.21MB ]
Обявление за изменение или допълнителна информация
[ Дата на публикуване: 21 декември 2017 г., 18:43:30, размер на файла: 152.21kB ]
Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 15 ноември 2018 г., 16:45:35, размер на файла: 140.40kB ]
Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 16 ноември 2018 г., 17:31:57, размер на файла: 141.99kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за поръчката са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2017-0013

Достъпност