Публично състезание с предмет:

Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна за нуждите на Община Сливен и второстепенни разпоредители с бюджет за 2017 и 2018 година

Решение за откриване на процедура [ Размер на файла: 144.85kB ]
Обявление [ Размер на файла: 186.15kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 208.02kB ]
Образци [ Размер на файла: 68.80kB ]
Проект на договор /Приложение № 8/ [ Размер на файла: 131.52kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 704.78kB ]

Дата на публикуване: 25 октомври 2017 г., 16:52:50 ч.
Срок за получаване на офертите: 16 ноември 2017 г., 17:00 ч.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:
Разяснения по документацията (1)
[ Дата на публикуване: 06 ноември 2017 г., 16:52:28, размер на файла: 151.48kB ]
Разяснения по документацията (2)
[ Дата на публикуване: 15 ноември 2017 г., 16:25:54, размер на файла: 149.36kB ]


Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
[ Дата на публикуване: 15 ноември 2017 г., 16:52:31, размер на файла: 157.63kB ]
Протокол № 1 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 08 декември 2017 г., 16:54:16, размер на файла: 83.90kB ]
Протокол № 2 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 08 декември 2017 г., 16:54:18, размер на файла: 89.09kB ]
Протокол № 3 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 08 декември 2017 г., 16:54:21, размер на файла: 95.13kB ]
Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 08 декември 2017 г., 16:54:38, размер на файла: 121.32kB ]
Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 02 февруари 2018 г., 15:19:55, размер на файла: 177.82kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 02 февруари 2018 г., 15:26:06, размер на файла: 308.79kB ]
Обявление за приключване на договор
[ Дата на публикуване: 19 ноември 2018 г., 16:54:40, размер на файла: 139.95kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за поръчката са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2017-0025

Достъпност