Публично състезание с предмет:

Одит на проект „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Сливен”, финансиран от ОП „Региони в растеж” 2014-2020

Решение за откриване на процедура [ Размер на файла: 148.49kB ]
Обявление [ Размер на файла: 195.16kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 737.59kB ]
Образци [ Размер на файла: 41.61kB ]
ЕЕДОП /Образец № 2/ [ Размер на файла: 209.00kB ]
Проект на договор /Образец № 6/ [ Размер на файла: 1.10MB ]
Доклад за фактически констатации /Образец № 7/ [ Размер на файла: 149.15kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 1.73MB ]

Дата на публикуване: 09 януари 2018 г., 15:49:10 ч.
Срок за получаване на офертите: 31 януари 2018 г., 17:00 ч.


Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
[ Дата на публикуване: 15 януари 2018 г., 16:24:25, размер на файла: 159.14kB ]
Документация за участие - променена на 15.01.2018 г. с Решение № РД 15-104/ 15.01.2018 г.
[ Дата на публикуване: 15 януари 2018 г., 16:45:17, размер на файла: 738.77kB ]
Протокол № 2 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 02 май 2018 г., 16:17:14, размер на файла: 94.14kB ]
Съобщение за отваряне на ценови предложения
[ Дата на публикуване: 11 юни 2018 г., 15:29:54, размер на файла: 59.79kB ]
Протокол № 1 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 25 юни 2018 г., 16:41:00, размер на файла: 73.05kB ]
Протокол № 3 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 25 юни 2018 г., 16:41:03, размер на файла: 248.33kB ]
Протокол № 4 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 25 юни 2018 г., 16:41:04, размер на файла: 84.37kB ]
Протокол № 5 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 25 юни 2018 г., 16:41:06, размер на файла: 97.80kB ]
Доклад от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 25 юни 2018 г., 16:41:09, размер на файла: 278.92kB ]
Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 25 юни 2018 г., 16:41:11, размер на файла: 118.35kB ]
Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 15 август 2018 г., 10:29:15, размер на файла: 182.07kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 15 август 2018 г., 10:29:43, размер на файла: 5.63MB ]
Обявление за приключване на договор
[ Дата на публикуване: 09 април 2020 г., 15:01:40, размер на файла: 145.40kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за поръчката са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2018-0001

Достъпност