Публично състезание с предмет:

„Информация и публичност по проект „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Сливен”, финансиран от ОП „Региони в растеж” 2014-2020” по 2 (две) обособени позиции

Решение за откриване на процедура [ Размер на файла: 148.52kB ]
Обявление [ Размер на файла: 201.27kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 1.62MB ]
Образци [ Размер на файла: 446.50kB ]
Проект на договор [ Размер на файла: 960.34kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 1.88MB ]

Дата на публикуване: 26 януари 2018 г., 14:54:20 ч.
Срок за получаване на офертите: 19 февруари 2018 г., 17:00 ч.


Решение за прекратяване на процедурата
[ Дата на публикуване: 29 януари 2018 г., 16:48:36, размер на файла: 104.89kB ]
Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 09 февруари 2018 г., 16:19:15, размер на файла: 190.79kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за поръчката са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2018-0003

Достъпност