Публично състезание с предмет:

"Основен ремонт и технологично възстановяване на улични настилки по уличната мрежа в гр.Сливен и населените места в общината", по две обособени позиции

Решение за откриване на процедура [ Размер на файла: 147.84kB ]
Обявление [ Размер на файла: 210.51kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 389.89kB ]
Приложения [ Размер на файла: 135.84kB ]
Проект на договор [ Размер на файла: 135.70kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 973.69kB ]

Дата на публикуване: 23 февруари 2018 г., 16:57:56 ч.
Срок за получаване на офертите: 26 март 2018 г., 17:00 ч.


Съобщение за спиране на процедурата
[ Дата на публикуване: 26 март 2018 г., 14:33:26, размер на файла: 141.70kB ]
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
[ Дата на публикуване: 03 май 2018 г., 16:56:56, размер на файла: 160.94kB ]
Съобщение до заинтересованите лица
[ Дата на публикуване: 04 май 2018 г., 15:08:02, размер на файла: 91.18kB ]
Съобщение за отваряне на ценови предложения
[ Дата на публикуване: 02 юли 2018 г., 15:24:02, размер на файла: 59.43kB ]
Протокол № 1 от заседанията на комисията
[ Дата на публикуване: 11 юли 2018 г., 16:48:19, размер на файла: 70.58kB ]
Протокол № 2 от заседанията на комисията
[ Дата на публикуване: 11 юли 2018 г., 16:48:21, размер на файла: 151.00kB ]
Протокол № 3 от заседанията на комисията
[ Дата на публикуване: 11 юли 2018 г., 16:48:23, размер на файла: 187.13kB ]
Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 11 юли 2018 г., 16:48:37, размер на файла: 112.45kB ]
Решение за изменение на Решение РД 15-1979 от 11.07.2018 г.
[ Дата на публикуване: 08 август 2018 г., 13:18:10, размер на файла: 103.07kB ]
Обявление за възложена поръчка - за обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 23 август 2018 г., 13:00:10, размер на файла: 183.81kB ]
Договор и приложения - за обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 23 август 2018 г., 13:00:10, размер на файла: 3.37MB ]
Договор и приложения - за обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 04 октомври 2018 г., 15:53:32, размер на файла: 3.20MB ]
Обявление за възложена поръчка - за обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 04 октомври 2018 г., 15:53:44, размер на файла: 183.81kB ]
Обявление за приключване на договора - за обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 02 октомври 2020 г., 11:17:29, размер на файла: 148.56kB ]
Обявление за приключване на договора - обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 05 октомври 2020 г., 11:49:43, размер на файла: 147.54kB ]
Решение за одобряване на обявление за изменние или допълнителна информация - обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 01 декември 2020 г., 15:40:26, размер на файла: 153.58kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за поръчката са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2018-0006

Достъпност