Публично състезание с предмет:

Избор на изпълнител за изпълнение на строителни и монтажни работи /СМР/ на обект: „Основен ремонт на спортен комплекс

Решение за откриване на процедура [ Размер на файла: 149.09kB ]
Обявление [ Размер на файла: 201.53kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 431.43kB ]
Количествено-стойностна сметка /Приложение № 3.1/ [ Размер на файла: 237.00kB ]
Рекапитулация на разходите за СМР по части /Приложение № 3.2/ [ Размер на файла: 235.50kB ]
Приложения - образци [ Размер на файла: 71.80kB ]
Проект на договор /Приложение № 8/ [ Размер на файла: 179.89kB ]
Техническа документация [ Размер на файла: 52.40MB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 53.43MB ]

Дата на публикуване: 05 юни 2018 г., 16:36:57 ч.
Срок за получаване на офертите: 03 юли 2018 г., 17:00 ч.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:
Разяснения по документацията (1)
[ Дата на публикуване: 21 юни 2018 г., 16:02:58, размер на файла: 158.61kB ]


Съобщение във връзка с отваряне на ценови предложения
[ Дата на публикуване: 07 ноември 2018 г., 16:30:55, размер на файла: 60.20kB ]
Протокол № 1 от заседанията на комисията
[ Дата на публикуване: 13 ноември 2018 г., 17:01:02 размер на файла: 197.33kB ]
Протокол № 2 от заседанията на комисията
[ Дата на публикуване: 13 ноември 2018 г., 17:01:03, размер на файла: 90.49kB ]
Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 13 ноември 2018 г., 17:01:04, размер на файла: 116.81kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 25 март 2019 г., 15:56:24, размер на файла: 6.50MB ]
Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 25 март 2019 г., 15:56:26, размер на файла: 184.67kB ]

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
[ Дата на публикуване: 31 декември 2021 г., 12:01:04, размер на файла: 111.28kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за поръчката са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2018-0012

Достъпност