Публично състезание с предмет:

Инженеринг (изработване на инвестиционен проект, извършване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи) в рамките на проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен”, финансиран от ОП „Региони в растеж” 2014-2020

Решение за откриване на процедура [ Размер на файла: 155.07kB ]
Обявление [ Размер на файла: 207.11kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 2.88MB ]
Технически спецификации [ Размер на файла: 529.87kB ]
Методика за оценка [ Размер на файла: 72.68kB ]
Приложения - образци [ Размер на файла: 105.10kB ]
Проект на договор /Приложение № 8/ [ Размер на файла: 222.26kB ]
Техническа документация [ Размер на файла: 9.29MB ]   
Пакет документи [ Размер на файла: 11.51MB ]

Дата на публикуване: 06 юни 2018 г., 17:02:08 ч.
Срок за получаване на офертите: 05 юли 2018 г., 17:00 ч.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:
Разяснения по документацията (1)
[ Дата на публикуване: 13 юни 2018 г., 16:52:02, размер на файла: 148.28kB ]


Протокол № 2 от заседанията на комисията
[ Дата на публикуване: 13 юли 2018 г., 16:53:32, размер на файла: 89.38kB ]
Съобщение за отваряне на ценови предложения
[ Дата на публикуване: 24 юли 2018 г., 16:56:12, размер на файла: 60.34kB ]
Протокол № 1 от заседанията на комисията
[ Дата на публикуване: 01 август 2018 г., 17:13:09, размер на файла: 69.00kB ]
Протокол № 3 от заседанията на комисията
[ Дата на публикуване: 01 август 2018 г., 17:13:10, размер на файла: 117.21kB ]
Протокол № 4 от заседанията на комисията
[ Дата на публикуване: 01 август 2018 г., 17:13:12, размер на файла: 101.50kB ]
Доклад за резултатите от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 01 август 2018 г., 17:13:14, размер на файла: 154.43kB ]
Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 01 август 2018 г., 17:13:16, размер на файла: 114.97kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 11 септември 2018 г., 17:22:14, размер на файла: 1.30MB ]
Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 11 септември 2018 г., 17:22:16, размер на файла: 182.29kB ]
Обявление за приключване на договора
[ Дата на публикуване: 11 октомври 2019 г., 16:11:36, размер на файла: 145.59kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за поръчката са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2018-0013

Достъпност