Публично състезание с предмет:

„Информация и публичност по проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен”, финансиран от ОП „Региони в растеж” 2014-2020” по 2 (две) обособени позиции

Решение за откриване на процедура [ Размер на файла: 148.02kB ]
Обявление [ Размер на файла: 204.26kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 1.53MB ]
Технически спецификации [ Размер на файла: 317.47kB ]
Приложения - образци [ Размер на файла: 438.00kB ]
Проект на договор [ Размер на файла: 944.38kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 2.09MB ]

Дата на публикуване: 19.06.2018 г., 15:46:39 ч.
Срок за получаване на офертите: 11.07.2018 г., 17:00 ч.


Съобщение за отваряне на ценови предложения
[ Дата на публикуване: 31 юли 2018 г., 13:10:30, размер на файла: 64.50kB ]
Протокол № 1 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 14 август 2018 г., 16:57:52, размер на файла: 80.13kB ]
Протокол № 2 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 14 август 2018 г., 16:57:54, размер на файла: 99.00kB ]
Протокол № 3 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 14 август 2018 г., 16:57:56, размер на файла: 85.05kB ]
Протокол № 4 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 14 август 2018 г., 16:57:58, размер на файла: 85.20kB ]
Доклад за резултатите от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 14 август 2018 г., 16:58:00, размер на файла: 138.11kB ]
Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 14 август 2018 г., 16:58:02, размер на файла: 118.11kB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 03 октомври 2018 г., 10:04:22, размер на файла: 1.85MB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 03 октомври 2018 г., 10:04:24, размер на файла: 1.68MB ]
Обявление за възложена поръчка - за обособена позиция № 1 и 2
[ Дата на публикуване: 03 октомври 2018 г., 10:04:26, размер на файла: 196.43kB ]


ДО
"РЕКЛАМА КОНСУЛТ" ЕООД, ГР. СТАРА ЗАГОРА
УЧАСТНИК В ПРОЦЕДУРА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: "ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ГРИЖИТЕ ЗА ДЕЦА В ОБЩИНА СЛИВЕН", ФИНАНСИРАН ОТ ОП "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" 2014-2020" ПО 2 (ДВЕ) ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
С УНИКАЛЕН НОМЕР В РЕГИСТЪРА НА АОП: 00118-2018-0015
ДАТА: 17.08.2018 Г.

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП


УВАЖАЕМИ ГОСПOДИН ЖЕЛЯЗКОВ,

На дата 14.08.2018 г. са Ви изпратени Писмо с Изх. № 4700-285 от 14.08.2018 г. и Решение № РД 15 – 2202/14.08.2018 г. за обществена поръчка с предмет: „Информация и публичност по проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен“, финансиран от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“ по 2 (две) обособени позиции, открита с Решение № РД 15 - 1810/19.06.2018 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки към АОП под № 852408 от 19.06.2018 г.

Писмото и Решението са изпратени при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „б“ от ЗОП, на посочения в офертата Ви адрес: гр. Стара Загора– св. Патриарх Евтимий, ул. Боруйград № 87, ет.2.

На 15.07.2018 г. куриер е посетил адреса, но доставката не е извършена, поради което на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП Ви уведомяваме за следното:

Писмо с Изх. № 4700-285 от 14.08.2018 г. и Решение № РД 15 – 2202/14.08.2018 г. за обществена поръчка с предмет: „Информация и публичност по проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен“, финансиран от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“ по 2 (две) обособени позиции, открита с Решение № РД 15 - 1810/19.06.2018 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки към АОП под № 852408 от 19.06.2018 г се считат за надлежно връчени на „Реклама консулт” ЕООД, гр. Стара Загора, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение в Профила на купувача, а именно: 17.08.2018 г.

Към настоящото съобщение прилагаме разпечатка на данните за товарителница 61015509712, с която са Ви изпратени Писмото и Решението.

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Писмо с Изх. № 4700-285 от 14.08.2018 г. и Решение № РД 15 – 2202/14.08.2018 г. за обществена поръчка с предмет: „Информация и публичност по проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен“, финансиран от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“ по 2 (две) обособени позиции, за определяне на изпълнител, Доклада и протоколите от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към настоящата преписка на адрес: http://www.sliven.bg/index.csp?f=8-00118-2018-008 с публикация от дата: 14.08.2018 г.

Настоящото съобщение в едно с разпечатка на данните за товарителница 61015509712, описана в него е приложено електронно подписано в прикачения към настоящата публикация файл.


С уважение,

РУМЕН ИВАНОВ
Заместник-кмет на Община Сливен
Възложител съгласно Заповед № РД 15 - 1138 от 25.08.2016 г.


Приложения:
Разпечатка на данните за товарителница 61015509712
[ Дата на публикуване: 17 август 2018 г., 14:29:49, размер на файла: 21.59kB ]
Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 17 август 2018 г., 14:29:49, размер на файла: 18.66kB ]
Електронен подпис към съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 17 август 2018 г., 14:29:49, размер на файла: 22.25kB ]
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - обособена позиция 2
[ Дата на публикуване: 17 декември 2019 г., 17:02:02, размер на файла: 144.54kB ]
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - обособена позиция 1
[ Дата на публикуване: 19 декември 2019 г., 16:33:01, размер на файла: 144.74kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за поръчката са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2018-0015

Достъпност