Публично състезание с предмет:

Инженеринг (изработване на инвестиционен проект, за извършване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи) на обект „Благоустройство на крайни спирки на градския транспорт”

Решение за откриване на процедура [ Размер на файла: 148.26kB ]
Обявление [ Размер на файла: 201.82kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 1.54MB ]
Технически спецификации [ Размер на файла: 152.03kB ]
Методика за оценяване [ Размер на файла: 72.50kB ]
Приложения - образци [ Размер на файла: 104.56kB ]
Проект на договор /Приложение № 8/ [ Размер на файла: 324.60kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 1.56MB ]

Дата на публикуване: 12 септември 2018 г., 16:32:54 ч.
Срок за получаване на офертите: 11 октомври 2018 г., 17:00 ч.


Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
[ Дата на публикуване: 12 октомври 2018 г., 15:21:05, размер на файла: 160.11kB ]
Протокол № 1 от заседанията на комисията
[ Дата на публикуване: 06 февруари 2019 г., 16:28:14, размер на файла: 68.35kB ]
Протокол № 2 от заседанията на комисията
[ Дата на публикуване: 06 февруари 2019 г., 16:28:16, размер на файла: 100.30kB ]
Протокол № 3 от заседанията на комисията
[ Дата на публикуване: 06 февруари 2019 г., 16:28:19, размер на файла: 72.27kB ]
Доклад за резултатите от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 06 февруари 2019 г., 16:28:21, размер на файла: 123.18kB ]
Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 06 февруари 2019 г., 16:28:24, размер на файла: 115.37kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 20 март 2019 г., 16:37:41, размер на файла: 1.24MB ]
Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 20 март 2019 г., 16:37:43, размер на файла: 183.08kB ]
Обявление за приключване на договор
[ Дата на публикуване: 25 март 2020 г., 16:09:20, размер на файла: 145.43kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за поръчката са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2018-0026

Достъпност