Публично състезание с предмет:

Ремонт, монтаж и демонтаж на съществуваща коледна украса и доставка, монтаж и демонтаж на нова коледна украса за град Сливен

Решение за откриване на процедура [ Размер на файла: 143.98kB ]
Обявление [ Размер на файла: 188.60kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 407.61kB ]
Технически спецификации [ Размер на файла: 126.02kB ]
Методика за оценяване [ Размер на файла: 75.80kB ]
Oбразци [ Размер на файла: 454.50kB ]
Проект на договор [ Размер на файла: 172.90kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 1.09MB ]

Дата на публикуване: 20 септември 2018 г., 16:47:27 ч.
Срок за получаване на офертите: 12 октомври 2018 г., 17:00 ч.


Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
[ Дата на публикуване: 27 септември 2018 г., 16:50:17, размер на файла: 156.81kB ]
Протокол № 1 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 07 ноември 2018 г., 16:40:33, размер на файла: 139.64kB ]
Протокол № 2 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 07 ноември 2018 г., 16:40:33, размер на файла: 80.45kB ]
Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 07 ноември 2018 г., 16:40:33, размер на файла: 118.95kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 03 декември 2018 г., 13:20:14, размер на файла: 551.87kB ]
Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 03 декември 2018 г., 13:20:18, размер на файла: 177.25kB ]
Обявление за приключване на договор
[ Дата на публикуване: 11 април 2019 г., 16:01:47, размер на файла: 140.42kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за поръчката са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2018-0027

Достъпност