Публично състезание с предмет:

„Избор на изпълнител на строително – монтажни работи на обект: „Алеи гробищен парк – II етап, гр. Сливен”

Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 11 февруари 2019 г., 15:08:53, размер на файла: 143.17kB ]


Решение за откриване на процедура [ Размер на файла: 159.59kB ]

Обявление [ Размер на файла: 205.76kB ]

Документация за участие [ Размер на файла: 538.69kB ]

Технически спецификации [ Размер на файла: 303.21kB ]

Методика за оценяване [ Размер на файла: 120.40kB ]

Oбразци [ Размер на файла: 71.98kB ]

Количествено-стойностна сметка /Приложение № 3.1/ [ Размер на файла: 47.50kB ]

Проект на договор /Приложение № 8/ [ Размер на файла: 178.36kB ]

Техническа документация [ Размер на файла: 35.97MB ]

Пакет документи [ Размер на файла: 37.45MB ]

Дата на публикуване: 20 февруари 2019 г., 17:22:56 ч.
Срок за получаване на офертите: 22 март 2019 г., 17:00 ч.


Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП (II етап)
[ Дата на публикуване: 06 март 2019 г., 16:54:15, размер на файла: 128.44kB ]

Информация при производство по обжалване
[ Дата на публикуване: 21 март 2019 г., 13:38:50, размер на файла: 135.15kB ]

Решение за одобряване на обявление за изменение
[ Дата на публикуване: 15 юли 2019 г., 16:51:25, размер на файла: 157.49kB ]

Съобщение във връзка с отваряне на ценови предложения
[ Дата на публикуване: 07 август 2019 г., 16:49:20, размер на файла: 59.59kB ]

Протокол № 1 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 14 август 2019 г., 16:51:23, размер на файла: 71.13kB ]

Протокол № 2 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 14 август 2019 г., 16:51:29, размер на файла: 219.84kB ]

Протокол № 3 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 14 август 2019 г., 16:51:36, размер на файла: 90.55kB ]

Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 14 август 2019 г., 16:51:41, размер на файла: 150.50kB ]

Съобщение за образувано производство от КЗК
[ Дата на публикуване: 03 септември 2019 г., 16:54:00, размер на файла: 100.10kB ]

Протокол № 4 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 09 януари 2020 г., 16:59:12, размер на файла: 82.69kB ]

Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 09 януари 2020 г., 16:59:17, размер на файла: 146.92kB ]

Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 19 февруари 2020 г., 16:59:00, размер на файла: 9.88MB ]

Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 19 февруари 2020 г., 16:59:04, размер на файла: 177.88kB ]

Обявление за приключена поръчка
[ Дата на публикуване: 30 май 2022 г., 16:22:39, размер на файла: 362.27kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за поръчката са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2019-0006

Достъпност