Публично състезание с предмет:

Монтаж и демонтаж на съществуваща великденска украса и доставка, монтаж и демонтаж на нова великденска украса за град Сливен

Решение за откриване на процедура [ Размер на файла: 153.67kB ]

Обявление [ Размер на файла: 189.78kB ]

Документация за участие [ Размер на файла: 378.21kB ]

Технически спецификации /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 77.91kB ]

Методика за оценяване [ Размер на файла: 75.13kB ]

Oбразци [ Размер на файла: 354.50kB ]

Проект на договор [ Размер на файла: 172.89kB ]

Пакет документи [ Размер на файла: 1.02MB ]

Дата на публикуване: 19 февруари 2019 г., 16:39:10 ч.
Срок за получаване на офертите: 13 март 2019 г., 17:00 ч.


Протокол № 1 от заседанията на комисията
[ Дата на публикуване: 15 март 2019 г., 14:48:29, размер на файла: 110.34kB ]

Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 15 март 2019 г., 14:48:38, размер на файла: 100.98kB ]

Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 12 април 2019 г., 16:00:24, размер на файла: 450.53kB ]

Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 12 април 2019 г., 16:00:22, размер на файла: 180.09kB ]

Обявление за приключена поръчка
[ Дата на публикуване: 26 юни 2019 г., 14:11:25, размер на файла: 140.68kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за поръчката са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2019-0003

Достъпност