Публично състезание с предмет:

Избор на изпълнител за изработване на инвестиционен проект, за упражняване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи за обект: „Ремонт и преоборудване помещения в сграда (корпус в ДГ „Детски рай” - 2) за детска ясла”

Решение за откриване на процедура [ Размер на файла: 145.26kB ]

Обявление [ Размер на файла: 201.50kB ]

Документация за участие [ Размер на файла: 598.43kB ]

Технически спецификации /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 273.20kB ]

Методика за оценка [ Размер на файла: 119.57kB ]

Oбразци [ Размер на файла: 72.21kB ]

Проект на договор /Приложение № 5/ [ Размер на файла: 201.60kB ]

Техническа документация [ Размер на файла: 1.48MB ]

Пакет документи [ Размер на файла: 2.98MB ]

Дата на публикуване: 21.06.2019 г., 16:55:24 ч.
Срок за получаване на офертите: 12.07.2019 г., 17:00 ч.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

Разяснения по документацията (1)
[ Дата на публикуване: 08 юли 2019 г., 16:54:03, размер на файла: 129.12kB ]

Разяснения по документацията (2)
[ Дата на публикуване: 08 юли 2019 г., 16:54:05, размер на файла: 119.83kB ]


Съобщение във връзка с отваряне на ценови предложения
[ Дата на публикуване: 23 юли 2019 г., 15:34:00, размер на файла: 59.54kB ]


Протокол № 1 от заседанията на комисията
[ Дата на публикуване: 26 юли 2019 г., 16:18:33, размер на файла: 70.02kB ]

Протокол № 2 от заседанията на комисията
[ Дата на публикуване: 26 юли 2019 г., 16:23:55, размер на файла: 168.84kB ]

Протокол № 3 от заседанията на комисията
[ Дата на публикуване: 26 юли 2019 г., 16:24:31, размер на файла: 84.96kB ]

Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 26 юли 2019 г., 16:22:46, размер на файла: 132.99kB ]

Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 19 септември 2019 г., 16:48:09, размер на файла: 4.65MB ]

Договор за подизпълнение
[ Дата на публикуване: 19 септември 2019 г., 16:48:15, размер на файла: 201.77kB ]

Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 19 септември 2019 г., 16:48:21, размер на файла: 174.68kB ]

Обявление за приключване на договор
[ Дата на публикуване: 17 август 2020 г., 14:56:05, размер на файла: 143.37kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за поръчката са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2019-0011

Достъпност