Публично състезание с предмет:

"Изпълнение на строително-монтажни работи за обекти: Център за грижа за лица с психични разстройства и Център за грижа за лица с умствена изостаналост" по две обособени позиции

Решение за откриване на процедура [ Размер на файла: 150.27kB ]

Обявление [ Размер на файла: 211.09kB ]

Документация за участие [ Размер на файла: 4.53MB ]

Технически спецификации [ Размер на файла: 556.56kB ]

Методика за оценка [ Размер на файла: 108.51kB ]

Oбразци [ Размер на файла: 69.09kB ]

Количествено-стойностна сметка /Приложение № 3.1/ [ Размер на файла: 44.62kB ]

Количествено-стойностна сметка /Приложение № 3.2/ [ Размер на файла: 126.50kB ]

Проект на договор /Приложение № 5/ [ Размер на файла: 364.89kB ]

Техническа документация [ Размер на файла: 412.45MB ]

Пакет документи [ Размер на файла: 416.08MB ]

Дата на публикуване: 22.07.2019 г., 17:05:33 ч.
Срок за получаване на офертите: 12.08.2019 г., 17:00 ч.


Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
[ Дата на публикуване: 13 август 2019 г., 16:29:14, размер на файла: 180.71kB ]

Решение за прекратяване на процедурата
[ Дата на публикуване: 28 август 2019 г., 16:17:53, размер на файла: 123.55kB ]

Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 12 септември 2019 г., 09:48:42, размер на файла: 187.67kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за поръчката са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2019-0012

Достъпност