Публично състезание с предмет:

Избор на изпълнител за изработване на инвестиционен проект, за упражняване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи за обект: „Саниране на сграда ДГ „Звездица”, гр. Сливен

Решение за откриване на процедура [ Размер на файла: 149.16kB ]

Обявление [ Размер на файла: 203.24kB ]

Документация за участие [ Размер на файла: 542.08kB ]

Технически спецификации [ Размер на файла: 244.78kB ]

Методика за оценка [ Размер на файла: 120.10kB ]

Oбразци [ Размер на файла: 71.21kB ]

еЕЕДОП [ Размер на файла: 92.93kB ]

Проект на договор /Приложение № 5/ [ Размер на файла: 201.41kB ]

Техническа документация [ Размер на файла: 332.77MB ]

Пакет документи [ Размер на файла: 334.29MB ]

Дата на публикуване: 14.10.2019 г., 16:38:00 ч.
Срок на получаване на офертите: 04.11.2019 г., 17:00 ч.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

Разяснения по документацията (1)
[ Дата на публикуване: 25 октомври 2019 г., 10:25:33, размер на файла: 120.90kB ]

Разяснения по документацията (2)
[ Дата на публикуване: 25 октомври 2019 г., 14:59:21, размер на файла: 121.78kB ]


Протокол № 2 от заседанията на комисията
[ Дата на публикуване: 04 февруари 2020 г., 16:09:45, размер на файла: 80.36kB ]

Съобщение във връзка с отваряне на ценови предложения
[ Дата на публикуване: 13 юли 2020 г., 17:11:07, размер на файла: 59.69kB ]

Протокол № 1 от заседанията на комисията
[ Дата на публикуване: 16 юли 2020 г., 16:59:15, размер на файла: 73.74kB ]

Протокол № 3 от заседанията на комисията
[ Дата на публикуване: 16 юли 2020 г., 16:59:21, размер на файла: 255.83kB ]

Протокол № 4 от заседанията на комисията
[ Дата на публикуване: 16 юли 2020 г., 16:59:26, размер на файла: 92.48kB ]

Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 16 юли 2020 г., 16:59:30, размер на файла: 143.69kB ]

Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 02 септември 2020 г., 15:32:12, размер на файла: 6.07MB ]

Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 02 септември 2020 г., 15:32:22, размер на файла: 179.39kB ]

Обявление за приключване на договор
[ Дата на публикуване: 11 март 2022 г., 16:49:34, размер на файла: 361.69kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за поръчката са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2019-0018

Достъпност