Публично състезание с предмет:

Доставка на компютърна техника и периферни устройства по проект BG05M9OP001-2.040-0069-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Сливен” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Решение за откриване на процедура [ Размер на файла: 146.91kB ]

Обявление [ Размер на файла: 188.44kB ]

Документация за участие [ Размер на файла: 706.97kB ]

Технически спецификации [ Размер на файла: 242.09kB ]

Образци [ Размер на файла: 167.31kB ]

еЕЕДОП [ Размер на файла: 84.84kB ]

Проект на договор /Образец № 4/ [ Размер на файла: 580.28kB ]

Пакет документи [ Размер на файла: 1.91MB ]

Дата на публикуване: 29.10.2019 г., 10:36:56 ч.
Срок на получаване на офертите: 19.11.2019 г., 17:00 ч.


Решение за прекратяване на процедурата
[ Дата на публикуване: 20 ноември 2019 г., 16:58:32, размер на файла: 124.54kB ]

Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 03 декември 2019 г., 16:23:08, размер на файла: 173.34kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за поръчката са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2019-0022

Достъпност