Публично състезание с предмет:

„Основен ремонт и технологично възстановяване на улични настилки по уличната мрежа в гр. Сливен”, по две обособени позиции

Решение за откриване на процедура [ Размер на файла: 148.27kB ]

Обявление [ Размер на файла: 208.50kB ]

Документация за участие [ Размер на файла: 430.81kB ]

Методика за оценка [ Размер на файла: 142.81kB ]

Технически спецификации [ Размер на файла: 102.18kB ]

Образци [ Размер на файла: 79.22kB ]

еЕЕДОП [ Размер на файла: 92.56kB ]

Проект на договор [ Размер на файла: 137.97kB ]

Пакет документи [ Размер на файла: 1.26MB ]

Дата на публикуване: 30.10.2019 г., 16:56:44 ч.
Срок на получаване на офертите: 20.11.2019 г., 17:00 ч.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

Разяснения по документацията (1)
[ Дата на публикуване: 14 ноември 2019 г., 15:02:35, размер на файла: 49.79kB ]

Разяснения по документацията (2)
[ Дата на публикуване: 18 ноември 2019 г., 16:47:51, размер на файла: 132.36kB ]


Решение за одобряване на обявление за изменение
[ Дата на публикуване: 19 ноември 2019 г., 17:13:26, размер на файла: 159.02kB ]

Съобщение във връзка с отваряне на ценови предложения
[ Дата на публикуване: 17 август 2020 г., 16:34:08, размер на файла: 60.34kB ]

Протокол № 1 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 31 август 2020 г., 16:53:57, размер на файла: 85.84kB ]

Протокол № 2 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 31 август 2020 г., 16:54:05, размер на файла: 390.00kB ]

Протокол № 3 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 31 август 2020 г., 16:54:15, размер на файла: 373.32kB ]

Протокол № 4 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 31 август 2020 г., 16:54:24, размер на файла: 196.11kB ]

Решение за класиране на участниците - обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 31 август 2020 г., 16:54:32, размер на файла: 134.72kB ]

Решение за класиране на участниците - обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 31 август 2020 г., 16:54:40, размер на файла: 135.18kB ]

Договор и приложения - обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 29 октомври 2020 г., 16:24:08, размер на файла: 2.71MB ]

Договор и приложения - обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 29 октомври 2020 г., 16:24:17, размер на файла: 5.55MB ]

Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 29 октомври 2020 г., 16:24:24, размер на файла: 193.32kB ]

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
[ Дата на публикуване: 29 декември 2021 г., 17:05:09, размер на файла: 361.34kB ]

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
[ Дата на публикуване: 30 декември 2021 г., 20:17:18, размер на файла: 99.69kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за поръчката са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2019-0024

Достъпност