Публично състезание с предмет:

Основен ремонт на улици в населени места на територията на Община Сливен

Решение за откриване на процедура [ Размер на файла: 145.51kB ]

Обявление [ Размер на файла: 195.20kB ]

Документация за участие [ Размер на файла: 418.70kB ]

Методика за оценка [ Размер на файла: 142.40kB ]

Технически спецификации [ Размер на файла: 98.79kB ]

Образци [ Размер на файла: 77.31kB ]

еЕЕДОП [ Размер на файла: 90.32kB ]

Проект на договор [ Размер на файла: 134.87kB ]

Пакет документи [ Размер на файла: 1.22MB ]

Дата на публикуване: 30.10.2019 г., 17:10:21 ч.
Срок на получаване на офертите: 20.11.2019 г., 17:00 ч.


Решение № РД 15-2701/06.11.2019 г. за одобряване на обявление за изменение
[ Дата на публикуване: 06 ноември 2019 г., 14:29:35, размер на файла: 154.98kB ]

Документация за участие, променена с Решение № РД 15 - 2701/06.11.2019 г.
[ Дата на публикуване: 06 ноември 2019 г., 14:29:57, размер на файла: 418.99kB ]

Съобщение във връзка с отваряне на ценови предложения
[ Дата на публикуване: 18 май 2020 г., 16:35:32, размер на файла: 59.58kB ]

Протокол № 1 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 27 май 2020 г., 12:40:39, размер на файла: 227.77kB ]

Протокол № 2 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 27 май 2020 г., 12:40:50, размер на файла: 160.09kB ]

Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 27 май 2020 г., 12:41:00, размер на файла: 131.67kB ]

Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 23 юни 2020 г., 15:53:41, размер на файла: 1.51MB ]

Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 23 юни 2020 г., 15:53:46, размер на файла: 173.23kB ]

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
[ Дата на публикуване: 27 юли 2022 г., 15:16:05, размер на файла: 359.27kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за поръчката са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2019-0025

Достъпност