Публично състезание с предмет:

Поддръжка и ремонт на общинска пътна мрежа на Община Сливен

Решение за откриване на процедура [ Размер на файла: 145.73kB ]

Обявление [ Размер на файла: 196.43kB ]

Документация за участие [ Размер на файла: 373.16kB ]

Методика за оценка [ Размер на файла: 117.27kB ]

Технически спецификации [ Размер на файла: 87.86kB ]

Образци [ Размер на файла: 71.85kB ]

еЕЕДОП [ Размер на файла: 89.52kB ]

Проект на договор [ Размер на файла: 135.87kB ]

Пакет документи [ Размер на файла: 1.14MB ]

Дата на публикуване: 31.10.2019 г., 16:02:09 ч.
Срок на получаване на офертите: 21.11.2019 г., 17:00 ч.


Протокол № 1 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 20 февруари 2020 г., 16:17:06, размер на файла: 74.82kB ]

Решение за прекратяване на процедурата
[ Дата на публикуване: 20 февруари 2020 г., 16:17:13, размер на файла: 120.78kB ]

Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 06 март 2020 г., 15:34:40, размер на файла: 171.11kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за поръчката са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2019-0027

Достъпност